Česta pitanjaPodešavanja kategorijaČlanak

Kako da promenim kategoriju u podkategoriju i obrnuto?

Da b biste promenili tip kategorije ili podkategorije, treba da idete u Katalog proizvoda meni - Menadžment kategorija i kliknete na ikonu Izmenite koja se nalazi u Opcijama, pored kategorije koju želite da izmenite. Izborom opcije za tip kategorije ćete napraviti željene izmene.

Ako kategorija, koju želite da modifikujete, već sadrži podkategorije onda ćete prvo morati da ih premestite ručno u druge kategorije ili možete odabrati opciju za automatsko premeštanje svih podkategorija u neku drugu kategoriju.

Nalazi se u: Podešavanja kategorija