Česta pitanjaDizajnČlanak

Kako da promenim sadržaj osnovnih/statičnih stranica?

Obaveštenje: Ne možete promeniti sadržaj na osnovnoj stranici. Sadržaj možete promeniti samo na stranicama gde postoji ikona za izmenu sadržaja. Da biste izmenili sadržaj statičkih stranica, idite u Dizajn - Menadžer menia i kliknite na ikonu Izmenite.

Nalazi se u: Dizajn